İbrahim ÇETİN +90 532 625 24 25 & Hasan ÇETİN +90 533 451 27 21
Adnan Menderes Bulv. İbrahim Apt. No:67 D:4, Muratpaşa/Antalya, Türkiye
ibrahimcetin@cetinharita.com

Bilgi İste & Fiyat Al

Harita ve Kadastro Hakkında Bilgi mi Almak istiyorsunuz ?

Yerinizden kalkmadan Projeniz Hakkında Profesyonellere danışabilirsiniz

İmar Planı Fiyatı & Plankote Fiyatı & Halihazır Harita Fiyatı

Sadece Bilgileri ve Dökümanları giriniz fiyatı size yollayalım

İmar Planı Nedir ?

İmar planı , imar uygulaması yapılacak yer hakkında detaylı bilgiler veren bir plan/haritadır.

3194 sayılı imar kanununda bahsi geçen bu plan , nüfusu 10.000 ü geçmiş yerleşim birimlerinde yapılması zorunlu olan ve yapılırken de ciddi istatislik raporları oluşturan bir çalışmadır. Plan sonucunda , imar uygulaması , adalar , yoğunluk düzeyleri ve yollar gibi çok önemki bilgiler orataya çıkar.

Nüfus eğer 10.000 altında ise bunun yapılması belediyeye kalmıştır.

İmar Plan Çeşitleri Nelerdir ?

Planlar , hiyerarşik sıraya göre :

Mekansal Strateji Planı ,

Çevre Düzeni Planı ,

Nazım İmar Planı ,

Uygulama İmar Planından oluşur.

Mekansal Strateji Planları ülke düzeyinde , 1/ 250.000 – 1/ 500.000 ve ya daha büyük ölçekli haritalar üzerinde , Çevre İmar Planları 1/ 50.000 – 1/ 100.000 ölçekli olup en az il veya havzayı kapsayacak şekilde , Nazım İmar Planları genellikle 1/ 50.000 – 1/ 25.000 ölçekli olup Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyesi yapar.  Uygulama İmar Planı ise ilçe belediyesi tarafından yapılarak Büyükşehir meclisinin onayına gönderilir. Uygulama imar planları 1/ 1000 ölçeklidir.

Nazım İmar Planı Nedir ?

Varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarını gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan ve genelde 1/25.000 ölçekli planlardır.

Kentin gelecekte nasıl şekilleneceğini gösteren plandır diyebiliriz.

Uygulama İmar Planı Nedir ?

Tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren 1/1000 ölçekli plandır.

Mevzi İmar Planı Nedir ? 

Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, bu Yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır.

Revizyon İmar Planı Nedir ?

Her tür ve ölçekteki planın ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı veya sorun yarattığı durumlar ile üst ölçek plan kararlarına uygunluğun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi sonucu elde edilen plandır.

Plankote Nedir

Plankote, genelde mimari projlerin hazırlanabilmesi için Harita Mühendisleri tarafından değişik ölçme yöntemleri ile hazırlanan arazinin topoğrafik yapını gösteren bir harita türüdür.

Plankotenin Kapsamı Nedir?

Plankotenin kapsamı; yapılış amacına göre faklılık göstermesine rağmen genel olarak, binalar, yollar, alt ve üst yapılar (rogar kapakları, doğalgaz, su, aydınlatma direkleri, vb), şevler ve tüm arazi yapısı ölçülür.

Plankotenin Nasıl Ölçülür?

Plankote ölçüm aralığı genelde istenilen ölçeğe bağlıdır. Sahanın 3-5 m aralıklarla değerleri(x,y,z) okunur. Ölçümde GPS ve/veya Totalstaion’lar kullanılır. Gerek duyulursa kroki çizilir.

Ofis ortamında datalar PC’ye aktarılarak gerekli kutupsal hesaplamalar yapılır ve bir CAD programında  çizilir.

Gerek duyulursa kağıt ortamına çıktı olarak teslim edilir.

Genel olarak sayısal çizim alınıp üzerinde mimari proje için çalışmalar yapılır.

Halihazır Harita Nedir ?

Halihazır haritalar genel olarak Herhangi bir bölgede Yapılacak olan İmar planlarına altlık olarak üretilen arazide mevcut bina, yol, şev, kuyu, direk, duvar, tel örgü gibi her ne varsa ölçülüp 1/1000 yada 1/2000 ölçekli olarak düzlemsele aktarılan haritalardır.

Bu Haritalar Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanır üzerine nirengi, poligon, parsel gibi kadastral verilerin işlendiği haritalardır.

Adınız SoyadınızTelefon NumaranızEmail Adresiniz"Söz Konusu Arsa ile ilgili yapılması istenen işlemler

İmar PlanıPlankoteHalihazır HaritaKeşif

Projenin Sonlanması Gereken Özel Bir Tarih var ise


Arsa İle İlgili Dökümanları Ekleyiniz

Aramaktan Çekinmeyin